GOLDEN YEARS OF AVIATIONCivil Aircraft Register - Austria

list of abbreviations

Reg Type c/n History Owners Date CoR Fate
First series (.20-) Entries are suspect
A-5Brandenburg B.I/C.IA-5Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-6Brandenburg B.I/C.IA-6Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-7Brandenburg B.I/C.IA-7Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-8Brandenburg B.I/C.IA-8Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-9Brandenburg B.I/C.IA-9Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-60Oeffag DIIIA-60Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-61Oeffag DIIIA-61Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-62Oeffag DIIA-62Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-63Oeffag DIIIA-63Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-64Oeffag DIIIA-64Luftfahrtungternenmung des Feldpiloten Franz Zuzmann
A-?Brandenburg C.ILuft und Motorboot verkehrs G.m.b.H Linz
A-?Brandenburg C.ILuft und Motorboot verkehrs G.m.b.H Linz
A-?Oeffag DIIILuft und Motorboot verkehrs G.m.b.H Linz
A-?Oeffag DIIILuft und Motorboot verkehrs G.m.b.H Linz
 
Second series (-1.4.35) 
A-1Hopfner S-11A-1Theodor HopfnerCrashed 10.9.24
A-2Junkers F13 be534Dz-31 D-219 A-2 OE-NKJ 51(OE)OLAG 'Stieglitz'14.05.23
A-3Junkers F13 fe575A-3 D-253 OLAG 'Taube'14.05.23Burnt Krottenkopf 2.9.30
A-4Ansaldo SVA.9A-4Carl KriegerBurnt 8.11.24
A-5Hansa-Brandenburg C I527A-5(1)Viktor Grulich (Polizei)Geloscht .35
A-5Fokker F.III1606H-MABE A-5(2) H-MABEZulassung 31.12.23
A-6Austria B I2A-6
A-7Phonix D-1A-7Ernst Erben (Polizei)
A-8Hansa-Brandenburg B IA-8(1)(Polizei)
A-8Austria B I3A-8(2)
A-9Spad UmbauF-ADDP A-9(1)(Polizei)Crashed 7.11.27
A-9Austria B IA-9(2)
A-10Avis BS IA-10Crashed 30.7.24
A-11Avis BG V I/1A-11
A-12Avis BV IA-12Crashed 28.6.2?
A-13MagdlenerA-13(1)
A-13DH.82A Tiger Moth3227A-13(2) OE-DRS(1) D-EDRSGraf Starhemberg
A-14Junkers F13727D-336 A-14 D-336OLAG 'Sturmmowe'00.08.24
A-15Avis BS IIIA-15
A-16Avis BS IIA-16Schmidgruber/Schmid
A-17STEIR 'Styria'A-17Steir FlugvereinErstflug 8.11.24 [Hansa-Brandenburg]
A-18Ehrlich VA-18(1)
A-18DH.60M Moth1709A-78(2) A-18(2) OE-TBE 414(OE)Bundesheer
A-18STEIRA-18(3)Steir Flugverein[Hansa-Brandenburg]
A-19Hopfner HV 2/24A-19(1)Theodor HopfnerCrashed 19.9.26
A-19Hopfner HV 3/27A-19(2)Paul Hopfner
A-20Bauer-EgerA-20(1)
A-20Hansa-Brandenburg C IA-20(2)Dr.M.Skubl (Polizei)Crashed
A-21STEIR 'Austria'A-21Steir FlugvereinErstflug 22.3.25 [Hansa-Brandenburg 369]
A-22Junkers F13 d1e698D-421 A-22OLAG 'Hahn'00.00.29To Luft Hansa 3.35
A-23Fiat CR-20 > CR-20 Bis423A-23(2) A-204 13(OE)Bundesheer
A-23Magdlener IIA-23(1)Crashed 6.6.27
A-24Hansa-Brandenburg C I 'Germania'A-24 OE-POYOskar Schoczer
A-25Udet U-12 a 'Tirol'262D-135 A-25Dr.Eccer
A-26Junkers F13759D-507 O-BAFT S-AAAN A-26 I-BATCOLAG 'Gitlitz'12.10.26Sold Italy 12.27
A-27Junkers F13581CH-66 D-203 A-27 D-203 D-ODEMOLAG 'Bussard'30.06.26
A-28Junkers G24 ge953A-28OLAG 'Osiris'17.03.27To Luft Hansa 3.35
A-29Junkers F13780A-29 D-282 D-OZYFOLAG 'Baumlaufer' or 'Baumpieper'02.04.29[c/n 743?]
A-30Guritzer A-12A-30
A-31Hansa-Brandenburg C IA-31 OE-POXDr.J.Witiska (Polizei)
A-32Junkers F13699D-422 A-32 A-45 A-67OLAG 'Eidergans'Crashed Idstein
A-33Fiat CR-20 > CR-20 Bis424A-33(2) A-205 14(OE)Bundesheer
A-33Junkers F13638D-226 A-33(1) H-MACD URSS-226OLAG 'Gans'
A-34Junkers F13 f1e2000A-34 OE-LAF(1) OE-NKU 510(OE) OLAG 'Neuntoter'13.03.27
A-35Albatros B II556D-153 A-35
A-36Berg 101A-36Franz Zuzmannrebuild
A-37Burian BB VII7A-37
A-38Junkers F13704D-426 A-38 D-426 D-OJALOLAG 'Sprosser'13.08.27
A-39Junkers F13742D-583 A-39OLAG 'Wildente'22.08.27Crashed Radevorrmwalde 26.5.28
A-40Udet U-12A-40(1)Fliegerschule Salzburg
A-40Dietrich DP IIa BussardD-346 A-40(2)Fliegerschule Salzburg
A-41Udet U-12 a302D-1041 A-41Fliegerschule Salzburg
A-42LVG LF G/HS 6HS 6D-852 A-42Fliegerschule Salzburgsee also A-71
A-43Udet U-12 a353A-43(1)OLAGCrashed 6.7.28
A-43Fiat CR-20 > CR-20 Bis427A-43(2) A-206 15(OE)
A-44Junkers G23 ba834D-1018 CH-133 D-1018 A-44(1) D-1018 D-ULETOLAG 'Helvetia'00.00.28
A-44Junkers G24 ge917D-949 A-44(2) D-949 D-ANIKOLAG 'Dyonysos'00.00.28
A-45Junkers F13699D-422 A-32 A-45 A-67OLAG 'Eidergans'21.04.28Crashed Idstein
A-46Junkers G31 de3003A-46 OE-LAG(1)OLAG 'Osterreich'29.05.28
A-47Hansa-Brandenburg C IA-47 OE-POAOtto Wehofer (Polizei)
A-48Junkers F13 f1e2026A-48 OE-LAH(1) D-OLAPOLAG 'Sonnenvogel'21.05.28
A-49Hopfner HV 4/28 > HV 8/29GRA-49 OE-DRH(1) D-ODDHTheodor Hopfner
A-50Hopfner HS 5/28A-50 CH-231Wien Motorfliegergr.51
A-51Lohner RCH-63 A-51 OE-DEW(1) D-EDEWEmmerich Weismayer
A-52Sablatnig PIII268D-451 A-52 D-730'Fliege'Crashed 11.7.28
A-53Junkers F13 bi687D-565 A-53 D-565 A-65 D-OGITOLAG 'Kleiber'10.07.28
A-53Fiat CR-20 > CR-20 Bis421A-53(2) A-207 16(OE)Bundesheer
A-54Sablatnig PIII310E-10 D-581 A-54OLAG 'Libelle'
A-54Junkers F13A-54(2)
A-55Udet U-12403A-55 OE-TAF 41(OE)OLAG FliegerschuleCrashed 22.04.36 [c/n 16 or two aircraft?]
A-56Klemm L20A-56[Udet U-7 Kolibri ?]
A-57Junkers F13 ge2040A-57 OE-LAC(1)OLAG 'Dohle'
A-58Junkers F13 ge2041A-58 OE-LAD(1)OLAG 'Austermfischer'Crashed
A-59Hansa-Brandenburg C IL-BERA A-59Aero ClubCrashed 3.9.33
A-60Hopfner HS 5/28 > HS 8/29A-60 OE-DLD(1)Wien Motorfliegergr.51
A-60Hopfner HS 8/29A-60(2)Alois SwobodaSuspect
A-61Junkers A201050D-908 A-61OLAG > Bundesheer
A-62Klemm L20 b II18D-1217 A-62Crashed 5.8.34
A-63DH.60G Gipsy Moth1009G-AAGM A-63(1) CH-346 HB-OLA G-AAGMSB Cave >Dr.L.Furth00.12.31Sold Switzerland .32
A-63Fiat CR-20 Bis422A-63(2) A-208Bundesheer
A-64Guritzer A-3A-64Osterr. Schicht-Lever Bros G.m.b.H
A-65Bauer Bz 1A-65(1) OE-DEZ(1) Franz Zuzmann
A-65Junkers F13 bi687D-565 A-53 D-565 A-65 D-OGITOLAG 'Kleiber'00.00.29
A-66LVG Raab-Katzenstein RK655D-1273 A-66
A-67Junkers F13 > f1e699D-422 A-32 A-45 A-67OLAG 'Eidergans'Crashed Idstein
A-68Junkers F13 bi > f1e545Dz-42 Dz-36 A-68 D-332 A-96 D-OKUFOLAG 'Elster'
A-68Klemm VL25 Ia143D-1697 A-68(1)Hans Ramor
A-70Dietrich DP IXA-70(1) OE-DAV(1)
A-70Raab Katzenstein Kl IaA-70(2) OE-DAOAlois Orechovsky
A-71LVG B III364D-852 A-71Wanneksee also A-42
A-72Hopfner HS 8/29A-72 OE-SSA Aero Club00.00.29Spater Vaterlandischer Verkeh. verein
A-73Klemm L25 I102D-1576 A-73 OE-DHK(1) D-EDHKKarl Knoch
A-74Udet U-12 a440A-74OLAG Fliegerschule
A-75Junkers A35 b1098D-1592 A-75 OE-FAJ 29(OE) Bmf. H.u.V
A-76Klemm L20 b I32A-76 OE-APA(1)Heribert Kaspar[also said to be OE-DHK but this is c/n 102 - same owner]
A-77Phonix L-2 C16A-77
A-78DH.60G Gipsy Moth1222A-78(1) CH-278Nikolaus Eltz00.02.30Sold Switzerland .31
A-78DH.60M Moth1709A-78(2) A-18(2) OE-TBE 414(OE)Nikolaus Eltz20.07.31
A-78DH.82A Tiger Moth3222A-78(3) OE-DAM(1) Nikolaus Eltz
A-79Phonix L-2 CA-79Crashed 26.7.32
A-80Hansa-Brandenburg B IA-80 OE-POBDr.Johann Urbanek
A-81DH.82A Tiger Moth3191G-ACJA A-81(3)Luftschutzkommando00.10.34Crashed 2.12.34
A-81Hansa-Brandenburg B IA-81(1)OLAG FliegerschuleCrashed 3.3.30
A-81Hopfner HS 8/29A-81(2)00.00.30Crashed .30
A-82Hansa-Brandenburg B IA-82 OE-POZAlfons Janusch
A-83Hopfner HS 8/2912A-83 OE-TAH 410(OE)OLAG Fliegerschule
A-84Phonix L-2 C18A-84 OE-TAP 413(OE)OLAG Fliegerschule
A-85Hansa-Brandenburg C IA-85 OE-POKOLAG Fliegerschule
A-86Hopfner HS 8/2915A-86 OE-TEH 411(OE)OLAG Fliegerschule
A-87Hopfner HS 8/29A-87OLAG FliegerschuleCrashed 12.4.34
A-88Hopfner HS 8/29A-88OLAG FliegerschuleCrashed
A-89Phonix L-2 CA-89
A-90Messerschmitt M23B505A-90
A-91KuschinskiA-91Julius Kuschinsky
A-92Dietrich DS I179D-799 A-92Sylvester Wannek
A-93Hopfner HS 8/2921A-93 OE-TIH 412(OE)OLAG Fliegerschule
A-94Hansa-Brandenburg B IA-94 OE-POCHans Klepsch
A-95Junkers F13688D-550 A-95OLAG 'Brachvogel'Crashed Weiler 14.8.30
A-96Junkers F13545Dz-36 Dz-42 Dz-36 A-68 D-332 A-96 D-OKUFOLAG 'Elster'Crashed Weiler 14.8.30
A-97Messerschmitt M23B467D-1675 A-97Crashed 29.8.30
A-98Klemm L20 b I81D-1381 A-98Hans Ramor
A-99Klemm L20 b I63D-1339 A-99 OE-DHE(1)Hans Ramor
A-100Junkers G24 he905S-AAAY M-AJAJ D-1596 A-100 OE-LAB D-ALABOLAG 'Faunus'
A-101Fiat A-12080A-101 A-301 21(OE)Bundesheer
A-102Fiat A-12081A-102 A-302 22(OE)Bundesheer
A-103Fiat CR-20 > CR-20 Bis143A-103 A-202 11(OE)Bundesheer
A-106Junkers F13 > d1e651D-265 RR-ECI D-265 A-106?OLAG
A-107Hansa-Brandenburg C IA-107 OE-POFEmil Michall
A-108Hopfner HS 8/29A-108 OE-POEDr.August Raft-Marwill
A-109Phonix L-2 CA-109Dr.Franz Weigl
A-110Udet U-12 aA-110OLAG FliegerschuleCrashed 29.5.34
A-111Udet U-12 a10A-111OLAG FliegerschuleCrashed 2.5.35
A-112Udet U-12 aA-112OLAG FliegerschuleCrashed 29.5.34
A-113Udet U-12 a6A-113 OE-TEF 42(OE)OLAG FliegerschuleTo Army 28.7.36
A-114Udet U-12 a7A-114 OE-TIF 43(OE)OLAG FliegerschuleTo Army 17.3.36
A-115Udet U-12 a8A-115 OE-TOF 44(OE)OLAG FliegerschuleTo Army 4.8.36
A-116Udet U-12 a9A-116 OE-TUF 45(OE)OLAG FliegerschuleTo Army 23.7.35
A-117Udet U-12 a11A-117 OE-TAL 46(OE)OLAG FliegerschuleTo Army 31.7.35
A-118Udet U-12 a12A-118 OE-TEL 47(OE)OLAG FliegerschuleTo Army 3.9.36
A-119Udet U-12 a13A-119OLAG FliegerschuleCrashed 31.10.34
A-120Udet U-12 a14A-120 OE-TIL 48(OE) D-EHWQOLAG Fliegerschule
A-121Klemm L20 b I70D-1363 A-121 OE-DLB(1)Leichtflsz. Klub IX[c/n 29?]
A-122DH.80A Puss Moth2082D-1948 SP-AEO D-2220 A-122 OE-DFSDr.Friedrich Simmer00.00.32Rereg .35
A-123Phonix L-2 CA-123 OE-DJMSimon Balestini
A-124Hopfner HS 9/32A-124 OE-ANA(1)Rudolf Willrader
A-125Kalkert Ke-7A-125(1) Crashed 22.7.34
A-125Ziegler Z-IIIA-125(2)Canc
A-126Fiat AS-1A-126 OE-SSFVaterland Verkehrsfl.V00.00.32
A-127Bauer BZ IIA-127 OE-DFZ(1) D-EDFZGoerz G.m.b.H
A-128Hopfner HS 8/29A-128 OE-SSBVaterland Verkehrsfl.V00.00.32
A-129DH.83 Fox Moth4061A-129 OE-STA D-OSTAVaterland Verkehrsfl.V
A-130Hopfner HS 8/32A-130(1)Aero Club
A-130Hopfner HS 10/32A-130(2) OE-DGLAero Club
A-131Hopfner HS 10/33A-131
A-132Hopfner HS 10/32A-132 OE-DIS(1)Richard SchonthalCrashed 22.1.34
A-133DH.60G Gipsy Moth1133M-W122 M-CKAA EC-KAA YR-AAJ A-133Carlos Habsburg
A-134Klemm L20 b I29D-1256 A-134 OE-DGK(1) OE-DRU(1) D-YDRUGisela Kotton
A-135Phonix L-2CA-135Leopold SoltererZerstort 28.6.35
A-136Phonix L-2 KA-136 OE-DAR(1)Alfred Riha
A-137Messerschmitt M23BA-137Heimwehr00.00.33Havarie 28.4.34
A-138Meindl A-73A-138 OE-DOL(1) D-EDOLErich Meindl
A-139Ramor KE 14A-139Johann Ramor
A-140Messerschmitt M23C521D-1886 A-140Robert Kronfeldnach Detschland verkauft .35
A-141Hopfner HA 11/33A-141 OE-DGH(1) PH+IBGustav HornbergCrashed .40
A-142Udet U-12 a15A-142 OE-TOL 49(OE)OLAG FliegerschuleTo Army 23.4.36
A-143Hopfner HS 10/33 > HS 10/3527A-143 OE-TKO 61(OE)Luftschutzkommando
A-144Fieseler Fi5RA-144(1) OE-DIT(1) [OE-DJX?]Otto Mendl
A-144Hopfner HS 9/32 > HS 9A001A-144(2) OE-DJH D-EDJH G-AGAK
A-145DH.85 Leopard Moth7062G-ACSE A-145 OE-ABC(1) D-EABC G-AFZG AW156(G)Osterreichischen Aero Club00.07.34
A-146Meindl A-8A-146 OE-DEU(1)
A-150Hopfner HV 12/3428A-150 OE-DEA(1) D-OEEAAnton Habsburg
A-202Fiat CR-20 > CR-20 Bis143A-103 A-202 11(OE)Bundesheer
A-203Fiat CR-20 > CR-20 BisMM1803(I) A-203 12(OE)Bundesheer
A-204Fiat CR-20 > CR-20 Bis423A-23(2) A-204 13(OE)Bundesheer
A-205Fiat CR-20 > CR-20 Bis424A-33(2) A-205 14(OE)Bundesheer
A-206Fiat CR-20 > CR-20 Bis427A-43(2) A-206 15(OE)Bundesheer
A-207Fiat CR-20 > CR-20 Bis421A-53(2) A-207 16(OE)Bundesheer
A-208Fiat CR-20 > CR-20 Bis422A-63(2) A-208BundesheerCrashed
A-209Fiat CR-20 > CR-20 Bis394MM2359(I) A-209 17(OE)Bundesheer
A-210Fiat CR-20 > CR-20 BisMM2340(I) A-210 18(OE)Bundesheer
A-211Fiat CR-20 > CR-20 Bis289MM2163(I) A-211 19(OE)Bundesheer
A-212Fiat CR-20 > CR-20 BisMM2341(I) A-212 110(OE)Bundesheer
A-213Fiat CR-20 > CR-20 BisMM2363(I) A-213 111(OE)Bundesheer
A-214Fiat CR-20 > CR-20 BisMM2357(I) A-214 112(OE)Bundesheer
A-215Fiat CR-20 BisMM2250(I) A-215BundesheerCrashed 2.5.35
A-301Fiat A-12080A-101 A-301 21(OE)Bundesheer
A-302Fiat A-12081A-102 A-302 22(OE)Bundesheer
A-303Fiat A-120R6A-303 23(OE)Bundesheer
A-304Fiat A-120R41A-304 24(OE)Bundesheer
A-305Fiat A-120R43A-305 25(OE)Bundesheer
A-306Fiat A-120R46A-306 26(OE)Bundesheer
A-307Fiat A-120R49A-307 27(OE)Bundesheer
A-308Fiat A-120R53A-308 28(OE)Bundesheer
A-500Douglas-Fokker DC-2-115D1320.2(PH-AKF(3)) A-500 (CH-447) HB-ISA EC-AGA EC-AGN EC-AAAOLAG
 
OLAG = Osterreichische Luftverkehrs AG